Avís legal i condicions dEús

1 · Lloc web

Llar d'infants Guinyolet (d'ara endavant l'Entitat) compleix amb la llei 34/2002 de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Per complir amb la llei esmentada, s'indiquen les dades d'informació general d'aquest Lloc Web (www.guinyolet.es):

2 · Política de dades

2.1 Continguts

L'Entitat posa els mitjans tècnics necessaris perquè les dades siguin correctes i que la web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d'errors tècnics, editorials, tipogràfics, o per omissions d'informació, tot i els esforços necessaris per evitar-los i corregir-los. L'Entitat no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses a través del lloc web, o per qualsevol altre lloc al qual s'accedeixi mitjançant enllaços.

2.2. Condicions d'ús i funcionament del Lloc Web

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (en endavant l'Usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. El lloc web de l'Entitat pot ser visitat pels usuaris de forma lliure. L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei. A aquest efecte, l'Usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il.lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l'ús o funcionament del Lloc Web

La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la pàgina web és de l'Usuari, l'Entitat queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar de l'accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest Lloc Web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix. L'Entitat presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics possibles per dur a terme aquesta prestació de manera satisfactòria, l'Entitat no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar de la falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas es duran a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en supòsits problemes tècnics.

3 · Drets de la propietat intel.lectual

Els drets de la propietat intel.lectual i / o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges ...) són de titularitat de l'Entitat i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. El qual es reserva tots els drets. Està autoritzat l'ús personal, no comercial. Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol tipus que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l'Entitat. No s'autoritza en cap cas: la presentació d'una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertany a l'Entitat, la inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Entitat, l'extracció d'elements del Lloc Web causant perjudici a l'entitat conforme les disposicions vigents. Les marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin al lloc web de l'Entitat són propietat d'aquesta i estan protegits per la legislació vigent aplicable. L'Entitat no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Lloc Web.

4 · Llei de protecció de dades de caràcter personal

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l'Usuari

Les dades personals que es demanaran als Usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s'utilitzarà exclusivament per donar l'efectiva resposta o prestació del servei a l'Usuari. L'usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc, per tant, autoritza a l'Entitat a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús, als efectes de l'exercici de les funcions, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'usuari del lloc Web que hagi facilitat les seves dades, accepta expressament rebre informació relacionada amb l'entitat que pugui ser del seu interès, excepte en el cas que comuniqui la seva negativa a l'adreça indicada de l'Entitat. Les comunicacions que faci l'usuari del lloc web (incloent les que continguin dades de caràcter personal), es faran mitjançant un sistema de comunicació 'entorn segur', establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l'usuari i l'Entitat.

4.2 Drets dels Interessats

L'usuari del lloc Web que faciliti dades de caràcter personal es dóna per assabentat que podrà exercir davant d'aquests els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, a les oficines de l'Entitat indicades en el primer punt.

5 · Suggeriments

Esperem que la informació d'aquest lloc web us sigui útil i li agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes, que ens puguin fer, i que poden ser enviats a través de l'adreça de correu electrònic: info@guinyolet.es

Llar d'infants Guinyolet
Passatge d'aloi, 8 · 08041 Barcelona
Telèfon 93 455 62 40 · info@guinyolet.es